Thông báo về quyền không bị phân biệt đối xử và quyền được bảo vệ đối với người thụ hưởng

 

Quyền được bảo vệ không phân biệt đối xử trong Luật VI của Liên Bang

Boston Region Metropolitan Planning Organization (Boston Region MPO) vận hành các chương trình, dịch vụ, và hoạt động theo các luật chống phân biệt đối xử của liên bang bao gồm Luật VI của Đạo luật về quyền dân sự 1964 (gọi tắt là Luật VI), Đạo luật dân sự về phục hồi 1987, và các luật và quy định liên quan khác. Luật VI nghiêm cấm sự phân biệt đối xử trong các chương trình do liên bang hỗ trợ và quy định rằng không một cá nhân nào tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bị loại trừ không được tham gia, bị từ chối các phúc lợi, hay bị phân biệt đối xử trong bất cứ chương trình hay hoạt động nào có sự hỗ trợ của liên bang, trên cơ sở chủng tộc, màu da, hay nguồn gốc quốc tịch (kể cả khi khả năng Anh ngữ hạn chế). Những luật chống phân biệt đối xử của liên bang được quản lý bởi Ban quản lý đường cao tốc liên bang [Federal Highway Administration], Ban quản lý giao thông vận tải liên bang [Federal Transit Administration], hay bởi cả hai ban trên, nghiêm cấm sự phân biệt trên cơ sở tuổi tác, giới tính, và khuyết tật. Những quyền được bảo vệ trên được nêu trong các chương trình thuộc Luật VI của Boston Region MPO, nhất quán với sự diễn dịch và điều hành của liên bang. Ngoài ra, Boston Region MPO cũng cung cấp các hỗ trợ thiết thực giúp tham gia các chương trình, dịch vụ, và hoạt động cho các cá nhân có khả năng Anh ngữ hạn chế, theo chính sách và hướng dẫn của Bộ Giao thông Hoa Kỳ dựa theo Chỉ thị 13166 của liên bang.  

Quyền được bảo vệ không phân biệt đối xử tiểu bang  

Boston Region MPO cũng tuân thủ theo Luật Cơ sở công tiểu bang Massachusetts, M.G.L. c 272 §§ 92a, 98, 98a, theo đó nghiêm cấm việc phân biệt, phân biệt đối xử, hay hạn chế chấp nhận hay điều trị tại các cơ sở hành chính công dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc tịch, giới tính, khuynh hướng giới tính, khuyết tật, hay gia phả. Tương tự vậy, Boston Region MPO tuân thủ Chỉ thị 526 của Thống đốc tiểu bang, phần 4, theo đó yêu cầu tất cả các chương trình, hoạt động, dịch vụ được cung cấp, thực hiện, cấp phép, thuê mướn, hỗ trợ tài chính, quy định, hay hợp đồng bởi tiểu bang sẽ được thực hiện mà không có sự phân biệt đối xử bất hợp pháp nào trên cơ sở chủng tộc, màu da, tuổi, giới tính, dân tộc, khuynh hướng giới tính, xác định hay thể hiện giới tính, tôn giáo, gia phả, nguồn gốc quốc tịch, khuyết tật, hay tình trạng thương binh (gồm cả thương binh trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam), hay thân thế.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về Luật VI và các quy định chống phân biệt đối xử của tiểu bang và liên bang, vui lòng liên hệ:

 

 

Title VI Specialist

Boston Region MPO

10 Park Plaza, Suite 2150

Boston, MA 02116

617-973-7100

TTY: 617-973-7089

publicinformation@ctps.org

 

Title VI Specialist

MassDOT, Office of Diversity and Civil Rights (ODCR)

10 Park Plaza

Boston, MA 02116

857-368-8580

TTY: 857-368-0603

MASSDOT.CivilRights@state.ma.us

 

 

Khiếu nại

Để khiếu nại về vi phạm Luật VI hay những luật chống phân biệt đối xử liên quan của liên bang, liên hệ các Chuyên viên Luật VI (nêu trên) trong vòng 180 ngày kể từ ngày  xảy ra hành vi phân biệt đối xử.

Để khiếu nại về vi phạm Luật Cơ sở công của tiểu bang [Public Accommodation Law], liên hệ Uỷ ban chống phân biệt đối xử tiểu bang Massachusetts [Massachusetts Commission Against Discrimination] trong vòng 300 ngày kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử:

Massachusetts Commission Against Discrimination (MCAD)

One Ashburton Place, 6th Floor

Boston, MA 02109

617-994-6000

TTY: 617-994-6196