Pwogram Amelyorasyon Transpò Ane Fiskal Federal 2024–28

FLYER

 

 

 


 

 

KISA PWOGRAM AMELYORASYON TRANSPÒ A YE?

Pwogram Amelyorasyon Transpò a (Transportation Improvement Program, TIP) katografye senk ane finansman pou pwojè konstriksyon nan rejyon Boston nan. Chak ane, Òganizasyon Planifikasyon Metwopolitèn (Metropolitan Planning Organization, MPO) Rejyon Boston nan deside kijan pou depanse apeprè 130-160 milyon dola nan finansman federal (ki rele finansman Sib Federal) pou konplete envestisman nan enfrastrikti transpò lokal yo.

 

Finansman Pwojè Finansman—TIP

TIP MPO Rejyon Boston nan genyen ladan l:

MPO a deside ki pwojè pou finanse lè li itillize divès kritè kantitatif ak kalitatif ki baze sou sis rejyoon objektif MPO yo. Kritè sa yo evalye kijan pwojè yo sipòte fon an, amelyore kalite ak lè ak anviwònman an, ogmante sekirite pou diferan modalite yo, fè pwomosyon devlopman ekonomik, amelyore mobilite, epi prezève ak modènize enfrastrikti ki egziste yo. Nòt ki baze sou kritè sa yo ekilibre ak konsiderasyon ki lye ak kategori envestisman nan pwojè a, preparasyon pou konstriksyon, ak depans, ak disponiblite finansman an. MPO a te mete ajou kritè li itilize pou evalye pwojè yo resaman. Pou aprann plis sou chanjman sa yo, vizite sitwèb Kritè Devlopman TIP a (TIP Criteria Development).

 

Ki kalite pwojè MPO a finanse?

MPO a priyorize envestisman ki konsantre sou

Pwojè fon envestisman sa yo tankou konstriksyon ri konplè, amelyorasyon entèseksyon, ekspansyon chemen itilizasyon pataje, amelyorasyon transpò an komen, ak amelyorasyon enfrastrikti pyete ki aliyen ak vizyon, bi, ak objektif MPO te etabli nan Plan Transpò Alontèm (Long-Range Transportation Plan, LRTP), Destinasyon 2040 lan..

 

Kisa MPO a ye?

MPO yo, oswa òganizasyon planifikasyon metopolitèn, se antite planifikasyon rejyonal ki nesesè sou plan federal ki angaje reprezantan gouvènman, ofisyèl eli yo, ajans transpò, rezidan ak lòt pati ki konsène yo nan yon pwosesis piblik kolaboratif epi transparan pou

 

Ki kalite pwojè ak pwogram TIP a finanse?

Pwogram Envestisman MPO rejyon Boston nan orante priz desizyon MPO a epi ede minisipalite yo konprann priyorite MPO yo.

Finisyon ri yo

Amelyorasyon Entèseksyon yo

Koneksyon Rezo Bisiklèt ak Pyeton

Koneksyon Kominotè

Modènizasyon sikilasyon

Gwo Enfrastrikti

 

Kijan MPO a devlope TIP a?

Pou yon pwojè kalifye pou yo mete l nan TIP a, li dwe apwouve pa Komite Revizyon Pwojè MassDOT la.

Enfòmasyon sou pwosesis ki disponib sou sitwèb lansman pwojè MassDOT la.

Oktòb ak novanm

Desanm

Minisipalite yo soumèt enfòmasyon pwojè pou evalyasyon pwojè MPO yo.

Janvye ak fevriye

Mas

Avril

Konsèy MPO a vote pou pibliye bouyon TIP a pou peryòd kòmantè piblik 21 jou a.

Me

Jwen, jiyè, out ak septanm

Anplwaye MOP a kolekte kòmantè sou pwosesis TIP a epi fè pwojeksyon pou prepare pou pwochen sik finansman an.

 

Kijan mwen ka enplike?

Defann pwojè MPO yo nan kominote w la oswa nan rejyon an lè:

Ou soumèt yon kòmantè

Pibliye yon kòmantè nan fòm kòmantè a sou sitwèb MPO a.

Pou rete enfòme

Enskri nan lis imel MPO, a epi swiv nou sou Twitter, Facebook, YouTube, ak LinkedIn at @BostonRegionMPO.

Pale ak anplwaye yo

Anplwaye MPO yo patisipe regilyèman nan evènman sansibilizasyon yo. Chèche @BostonRegionMPO sou Twitter ak Instabram, epi vizite kalandriye rankont MPO a pou jwenn yon aktivite ki bon pou ou.

Patisipe nan rankont MPO a

Obsèove MPO a an aksyon epi eksprime pwendvi ou nan rankont konsèy ak komite MPO yo. Jwenn avi rankont yo sou Kalandriye rankont MPO.

Envite nou

Kontakte anplwaye MPO Public Engagement, nan publicinfo@ctps.org oswa 857.702.3675, si ou ta tankou anplwaye MPO pou vizite oswa ale nan reyinyon ou pou diskite sou pwoblèm transpò sa yo enpòtan pou ou.

Rejwenn Konsèy Konsiltatif nou an

Konsèy Konsiltatif Transpò Rejyonal la (Regional Transportation Advisory Council), yon manm ki ka vote nan MPO a, se yon kò endepandan ki pote pwendvi piblik ak konsèy sou politik ak planifikasyon transpò bay MPO a. Kontakte Stella Jordan, Planifikatè Transpò, nant sjordan@ctps.org oswa 857-702-3675, pou aprann plis sou kijan pou vin yon manm

 

Ethan Lapointe
Manadjè Pwogram Amelyorasyon Transpò
elapointe@ctps.org
857.702.3702

Logan Casey
Planifikatè pwogram kapital
lcasey@ctps.org
857.702.3706

 

Welcome. Bem Vinda. Bienvenido. Akeyi. 欢迎. 歡迎. You are invited to participate in our transportation planning process, regardless of your race, color, national origin (including limited English proficiency), religion, creed, gender, ancestry, ethnicity, disability, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, veteran’s status, or background. Read our full notice of rights and protections at www. bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.

To request special accommodations, or if you need this information in another language, contact the MPO at 857.702.3700 (voice), or civilrights@ctps.org (please allow 14 days). For people with hearing or speaking difficulties, connect through the state MassRelay service at Relay Using TTY or Hearing Carry-over: 800.439.2370, Relay Using Voice Carry-over: 866.887.6619, or Relay Using Text to Speech: 866.645.9870. For more information, including numbers for Spanish speakers, visit https://www.mass.gov/massrelay.

Español (Spanish) Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO al 857.702.3700.

简体中文 (Simplified Chinese) 如果需要使用其它语言了解信息,请联系波士顿大都会规划组织 (Boston Region MPO) 《民权法案》第六章专员,电话 857.702.3700.

繁體中文 (Traditional Chinese) 如果需要使用其他語言瞭解資訊,請聯繫波士顿大都會規劃組織(Boston Region MPO)《民權法案》第六章專員,電話 857.702.3700.

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

Português (Portuguese) Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.

Tiếng Việt (Vietnamese) Nếu quý vị cần thông tin này bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng liên lạc Boston Region MPO theo số 857.702.3700.