Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Federal 2024–28

FLYER

 

 

 


 

 

CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN GIAO THÔNG LÀ GÌ?

Chương Trình Cải Thiện Giao Thông (TIP) vạch ra 5 năm tài trợ cho các dự án giao thông trong khu vực Boston. Mỗi năm, Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (MPO) quyết định cách chi tiêu khoảng 130–160 triệu dollar tài trợ liên bang (được gọi là tài trợ Mục Tiêu Khu Vực) để bổ sung cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông của tiểu bang và địa phương trong khu vực Boston.

 

TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG—TIP

Chương trình MPO TIP Khu Vực Boston bao gồm:

MPO quyết định tài trợ cho dự án nào bằng cách sử dụng nhiều tiêu chí định lượng và định tính khác nhau dựa trên 6 lĩnh vực mục tiêu của MPO. Các tiêu chí này đánh giá cách các dự án hỗ trợ sự bình đẳng, cải thiện chất lượng không khí và môi trường, tăng cường an toàn cho các phương thức vận tải khác nhau, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện tính di động, và bảo tồn cũng như hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hiện hữu. Điểm số dựa trên các tiêu chí đó được cân bằng với những cân nhắc liên quan đến phân loại chương trình đầu tư của dự án, sự sẵn sàng cho việc xây dựng và chi phí, cũng như tính khả dụng của tài trợ. MPO gần đây đã cập nhật các tiêu chí được sử dụng để đánh giá các dự án. Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này, hãy truy cập trang web Phát Triển Tiêu Chí TIP.

 

MPO TÀI TRỢ CHO NHỮNG LOẠI DỰ ÁN NÀO?

MPO ưu tiên các khoản đầu tư tập trung vào

Các khoản đầu tư này tài trợ cho các dự án như xây dựng Đường Phố Hoàn Chỉnh, cải thiện giao lộ, mở rộng đường dành cho sử dụng chung, cải thiện phương tiện giao thông công cộng, và cải thiện cơ sở hạ tầng cho người đi bộ phù hợp với tầm nhìn, mục đích, và mục tiêu của MPO được đặt ra trong Kế Hoạch Giao Thông Dài Hạn (LRTP), Destination 2040.

 

MPO LÀ GÌ?

Các MPO, hay các tổ chức quy hoạch đô thị, là các tổ chức quy hoạch khu vực theo yêu cầu của liên bang có sự tham gia của các đại diện chính phủ, các quan chức dân bầu, các cơ quan giao thông vận tải, cư dân, và các bên liên quan khác trong một quy trình hợp tác và minh bạch để

 

TIP TÀI TRỢ CHO NHỮNG LOẠI DỰ ÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÀO?

Các Chương Trình Đầu Tư MPO Khu Vực Boston định hướng quy trình quyết định của MPO và giúp các thành phố hiểu được các ưu tiên của MPO.

ĐƯỜNG PHỐ HOÀN CHỈNH

CẢI THIỆN GIAO LỘ

MẠNG LƯỚI XE ĐẠP VÀ KẾT NỐI DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

CƠ SỞ HẠ TẦNG QUAN TRỌNG

 

MPO PHÁT TRIỂN TIP NHƯ THẾ NÀO?

Để một dự án đủ điều kiện đưa vào chương trình TIP, nó phải được Ủy Ban Đánh Giá Dự Án của MassDOT phê duyệt.

Thông tin về quy trình này có trên trang web khởi tạo dự án của MassDOT.

THÁNG 10 VÀ THÁNG 11

THÁNG 12

Các thành phố gửi thông tin dự án để MPO đánh giá dự án.

THÁNG 1 VÀ THÁNG 2

THÁNG 3

THÁNG 4

Hội đồng MPO bỏ phiếu công bố TIP dự thảo trong khoảng thời gian 21 ngày lấy ý kiến công chúng.

THÁNG 5

THÁNG 6, THÁNG 7, THÁNG 8, VÀ THÁNG 9

Nhân viên MPO thu thập phản hồi về quy trình TIP và các dự án để chuẩn bị cho kỳ tài trợ tiếp theo.

 

TÔI CÓ THỂ THAM GIA BẰNG CÁCH NÀO?

Vận động cho các dự án MPO trong cộng đồng của quý vị hoặc trên toàn khu vực bằng cách:

GỬI Ý KIẾN

Gửi ý kiến trong mẫu đơn bày tỏ ý kiến trên trang web MPO.

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Đăng ký với danh sách email của MPO, và theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook, YouTube, và LinkedIn tại @BostonRegionMPO.

CHAT VỚI NHÂN VIÊN

Nhân viên MPO thường xuyên tham dự các sự kiện tiếp ngoại. Tham khảo @BostonRegionMPO trên Twitter và truy cập lịch họp của MPO để tìm một sự kiện thuận tiện đối với quý vị.

THAM DỰ MỘT CUỘC HỌP MPO

Quan sát hoạt động của MPO và bày tỏ quan điểm của quý vị tại các cuộc họp của hội đồng và ủy ban MPO. Tìm thông báo họp trên lịch họp của MPO.

MỜI CHÚNG TÔI THAM GIA

Liên hệ với nhân viên phòng Tiếp Dân (Public Engagement) của MPO, tại publicinfo@ctps.org hoặc 857.702.3675, nếu quý vị muốn nhân viên của MPO đến thăm hoặc tham dự cuộc họp của quý vị để thảo luận về các vấn đề giao thông quan trọng đối với quý vị.

THAM GIA HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

Hội Đồng Cố Vấn Giao Thông Khu Vực, một thành viên biểu quyết của MPO, là một cơ quan độc lập đưa ra quan điểm và lời khuyên của công chúng về chính sách và quy hoạch giao thông cho MPO. Liên hệ với Stella Jordan, nhân viên phòng Tiếp Dân, tại sjordan@ctps.org hoặc 857.702.3675, để tìm hiểu thêm về việc trở thành thành viên.

 

Ethan Lapointe
Quản Lý Chương Trình Cải Thiện Giao Thông
elapointe@ctps.org
857.702.3702

Logan Casey
Chuyên Viên Quy Hoạch Vốn
lcasey@ctps.org
857.702.3706

 

Welcome. Bem Vinda. Bienvenido. Akeyi. 欢迎. 歡迎. You are invited to participate in our transportation planning process, regardless of your race, color, national origin (including limited English proficiency), religion, creed, gender, ancestry, ethnicity, disability, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, veteran’s status, or background. Read our full notice of rights and protections at www. bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.

To request special accommodations, or if you need this information in another language, contact the MPO at 857.702.3700 (voice), or civilrights@ctps.org (please allow 14 days). For people with hearing or speaking difficulties, connect through the state MassRelay service at Relay Using TTY or Hearing Carry-over: 800.439.2370, Relay Using Voice Carry-over: 866.887.6619, or Relay Using Text to Speech: 866.645.9870. For more information, including numbers for Spanish speakers, visit https://www.mass.gov/massrelay.

Español (Spanish) Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO al 857.702.3700.

简体中文 (Simplified Chinese) 如果需要使用其它语言了解信息,请联系波士顿大都会规划组织 (Boston Region MPO) 《民权法案》第六章专员,电话 857.702.3700.

繁體中文 (Traditional Chinese) 如果需要使用其他語言瞭解資訊,請聯繫波士顿大都會規劃組織(Boston Region MPO)《民權法案》第六章專員,電話 857.702.3700.

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

Português (Portuguese) Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.

Tiếng Việt (Vietnamese) Nếu quý vị cần thông tin này bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng liên lạc Boston Region MPO theo số 857.702.3700.