Image of report cover.

Unified Planning Work Program
Federal Fiscal Year 2024

Boston Region MPO

 

 

 


 

Tóm Tắt Thực Hiện

MPO Khu Vực Boston là gì?

Các tổ chức quy hoạch đô thị (MPO) chịu trách nhiệm cung cấp các diễn đàn để đưa ra các quyết định về cách phân bổ quỹ giao thông vận tải liên bang cho các dự án vốn và nghiên cứu quy hoạch trong một khu vực đô thị. Các quyết định này được định hướng bởi thông tin và ý kiến được thu thập từ một nhóm cá nhân đa dạng, bao gồm các quan chức dân bầu, các nhà quy hoạch đô thị và các kỹ sư, những người vận động chính sách giao thông, và các cư dân quan tâm. Luật pháp liên bang quy định mỗi khu vực đô thị ở Hoa Kỳ với dân số 50.000 người trở lên—cũng được gọi là một khu vực đô thị hóa—phải thành lập một MPO cho khu vực.

 

Thẩm Quyền và Tư Cách Thành Viên của MPO Khu Vực Boston

Khu vực quy hoạch của MPO Khu Vực Boston mở rộng khắp 97 thành phố và thị trấn từ Boston phía bắc đến Ipswich, phía nam đến Marshfield, và phía tây đến Interstate 495.

 

Hình ES-1 cho thấy bản đồ các thành phố thành viên của MPO Khu Vực Boston.

 

 

Hình ES-1
Các Thành Phố trong Khu vực Boston

 

 

Ban điều hành của MPO có 22 thành viên biểu quyết. Một số cơ quan tiểu bang, tổ chức trong khu vực, và Thành phố Boston là các thành viên biểu quyết thường trực, trong khi 12 thành phố được bầu làm thành viên biểu quyết với nhiệm kỳ 3 năm. 8 thành viên thành phố đại diện cho 8 tiểu vùng của khu vực Boston, và 4 ghế thành phố lưu động. Cơ Quan Quản Lý Xa Lộ Liên Bang (Federal Highway Administration, FHWA) và Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Administration, FTA) tham gia ban điều hành MPO với tư cách thành viên cố vấn, hay không biểu quyết. Có thể tìm thấy thêm thông tin về các thành viên thường trực của MPO trong Phụ Lục F.

 

Hình ES-2 trình bày chi tiết tư cách thành viên MPO và tổ chức của Nhân Viên Quy Hoạch Giao Thông Trung Ương (Central Transportation Planning Staff, CTPS), đóng vai trò nhân viên cho MPO.

 

 

Hình ES-2
Biểu Đồ Tổ Chức MPO Khu Vực Boston

 

This figure shows the organizational chart for the Boston Region Metropolitan Planning Organization and the Central Transportation Planning Staff.

 

 

Quy Trình Quy Hoạch Giao Thông

Chính phủ liên bang quản lý việc tài trợ, quy hoạch, và vận hành hệ thống giao thông thông qua chương trình giao thông liên bang, được ban hành thành luật thông qua các Khoản 23 và 49 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Đạo Luật về Xa Lộ Do Liên Bang Trợ Cấp (Federal-Aid Highway Act) và Đạo Luật Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Act) quy định rằng các khu vực đô thị hóa phải tiến hành một quy trình quy hoạch giao thông để đủ điều kiện nhận tài trợ liên bang, dẫn đến các kế hoạch và chương trình phù hợp với các mục tiêu quy hoạch của khu vực đô thị.

 

Lần tái ủy quyền gần đây nhất đối với luật giao thông vận tải là Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (Bipartisan Infrastructure Law), quy định các chính sách liên quan đến quy hoạch giao thông đô thị. Điều luật này quy định tất cả MPO phải tiến hành một quy trình quy hoạch giao thông liên tục, toàn diện, và hợp tác (3C). Trong quy trình quy hoạch 3C của họ, MPO Khu Vực Boston, hàng năm lập ra Chương Trình Cải Thiện Giao Thông (Transportation Improvement Program, TIP) và Chương Trình Công Tác Quy Hoạch Thống Nhất (Unified Planning Work Program, UPWP). Các tài liệu này, cùng với Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải Tầm Xa (LRTP) mỗi 4 năm, là bắt buộc để MPO được chứng nhận là đáp ứng các yêu cầu của liên bang. Chứng nhận này là điều kiện tiên quyết để nhận tài trợ giao thông liên bang. Ngoài yêu cầu này, MPO phải xác lập và tiến hành một quy trình thu hút sự tham gia của công chúng, cũng như duy trì các mô hình đi lại và các tài nguyên dữ liệu để hỗ trợ xác định về sự tuân thủ yêu cầu chất lượng không khí, phân tích sự bình đẳng trong giao thông, và công tác quy hoạch và các sáng kiến dài và ngắn hạn.

 

Phụ lục E giải thích chi tiết hơn về bối cảnh quy định và luật pháp của hoạt động của MPO.

 

Quy Trình Quy Hoạch 3C

Quy trình quy hoạch 3C là một phươn pháp tiến hành quy hoạch giao thông có ý nghĩa:

 

Chương 1 giải thích chi tiết hơn về quy trình 3C.

UPWP là gì?

UPWP là tài liệu quy hoạch 1 năm và kế hoạch tài chính giải thích cách thức chi tiêu quỹ quy hoạch giao thông vận tải liên bang của khu vực Boston trong một năm tài chính liên bang nhất định (FFY).

 

Việc phát triển UPWP gồm có ưu tiên tất cả các chương trình, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật có thể có về quy hoạch giao thông, có thể được thực hiện mang lại lợi ích cho khu vực trong một năm cụ thể. Phạm vi và ngân sách của công tác được ưu tiên sẽ được ghi nhận trong UPWP. Mục đích là để đảm bảo rằng công việc do MPO thực hiện sẽ hỗ trợ các mục tiêu giao thông vận tải của khu vực, như được xác lập thông qua quy trình 3C.

 

UPWP đóng vai trò như một nguồn đối với thông tin sau đây:

 

UPWP liên quan thế nào đến các mục tiêu MPO Khu Vực Boston?

MPO Khu Vực Boston lên kế hoạch cho tương lai giao thông của khu vực Boston. MPO được định hướng bởi một tầm nhìn 20 năm cho một hệ thống giao thông hiện đại, an toàn, bình đẳng, bền vững, và tiên tiến về công nghệ cho khu vực. Tầm nhìn này được mô tả trong LRTP hiện tại của MPO, Destination 2040. Công tác quy hoạch giao thông được tài trợ thông qua UPWP là một phần không thể tách rời để đạt được tầm nhìn khu vực này.

 

Các mục tiêu giao thông của khu vực Boston, như được xác định trong Destination 2040, là như sau:

  1. Sự an toàn: Giao thông bằng mọi phương thức sẽ được an toàn.
  2. Bảo Tồn Hệ Thống: Bảo dưỡng và hiện đại hóa hệ thống giao thông và lên kế hoạch đảm bảo tính bền lâu của nó.
  3. Không Khí Sạch/Các Cộng Đồng Sạch: Tạo ra một hệ thống giao thông thân thiện với môi trường.
  4. Quản Lý Công Suất/Tính Di Động: Sử dụng công suất cơ sở hiện hữu hiệu quả hơn và tăng cường các lựa chọn giao thông.
  5. Tính Bình Đẳng Trong Giao Thông: Đảm bảo rằng tất cả mọi người nhận được những lợi ích tương đương từ, và không phải chịu gánh nặng không tương xứng bởi, các dự án đầu tư của MPO, bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, thu nhập, khả năng, hay giới tính.
  6. Sinh Lực Kinh Tế: Đảm bảo mạng lưới giao thông cung cấp một nền tảng chắc chắn cho sinh lực kinh tế.

 

MPO đang trong quá trình phát triển LRTP tiếp theo. Đoạn sau đây là tuyên bố về tầm nhìn của MPO được phê duyệt vào tháng 2, 2023; UPWP này được phát triển cho phù hợp với tầm nhìn này.

 

Tổ Chức Quy Hoạch Giao Đô Thị Khu Vực Boston hình dung ra một hệ thống giao thông khu vực bình đẳng, không ô nhiễm và hiện đại, giúp đưa mọi người đến các điểm đến của họ một cách an toàn, dễ dàng, và đáng tin cậy, và hỗ trợ một khu vực Boston dung hòa, kiên cường, lành mạnh, và sôi động về kinh tế.

 

Bên cạnh LRTP và UPWP, MPO còn lập TIP cho khu vực Boston. Là kế hoạch đầu tư vốn ngắn hạn của MPO, kế hoạch TIP mô tả và ưu tiên những dự án xây dựng giao thông dự kiến sẽ được triển khai trong giai đoạn 5 năm tới. Hình ES-3 minh họa mối quan hệ giữa tầm nhìn và các mục tiêu của LRTP; nền tảng quy hoạch cho công việc của MPO, UPWP; TIP; và quy trình theo dõi và đánh giá tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu của khu vực.

 

Quỹ quy hoạch đô thị liên bang là gì?

Tổng tài trợ liên bang được lên chương trình trong UPWP này là $7.116.954. Tất cả tài trợ liên bang được lên chương trình trong UPWP đều được Sở Giao Thông Massachusetts (Massachusetts Department of Transportation, MassDOT) trao cho MPO Khu Vực Boston như quỹ Quy Hoạch 3C FHWA (PL). Các khoản tài trợ liên bang này ban đầu là từ 2 nguồn: FHWA và FTA. Có hai loại quỹ. Các quỹ liên bang có nguồn gốc từ FHWA, được gọi là quỹ Quy Hoạch FHWA 3C, được phân bổ trên khắp các khu vực MPO bằng cách sử dụng công thức do Hiệp Hội Các Cơ Quan Quy Hoạch Khu Vực Massachusetts (Massachusetts Association of Regional Planning Agencies) phát triển. Các quỹ liên bang có nguồn gốc từ FTA được gọi là quỹ Quy Hoạch FTA 3C (Mục 5303). Cả quỹ Quy Hoạch FHWA 3C và quỹ Quy Hoạch 3C FTA được lên chương trình trong UPWP này đều bao gồm một khoản đối ứng của tiểu bang. Để biết thêm thông tin chi tiết về các nguồn tài trợ và phân tích, vui lòng xem Chương 2.

 

Công tác khác có được thảo luận trong UPWP không?

 

Bên cạnh công tác được tài trợ bởi MPO, CTPS thực hiện các phân tích và nghiên cứu quy hoạch được tài trợ bởi các cơ quan giao thông tiểu bang, bao gồm MassDOT, Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA), và Cơ Quan Quản Lý Cảng Massachusetts (Massachusetts Port Authority, Massport). Có thể tìm thấy thêm chi tiết về các nghiên cứu được cơ quan tài trợ này ở Phụ Lục A.

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ Nghiên Cứu trong FFY 2024 UPWP là gì?

UPWP có thông tin chi tiết về các chương trình công tác, các nghiên cứu, các hoạt động hỗ trợ, và các phân tích kỹ thuật được tổ chức trong các phân loại sau đây:

 

Bảng ES-1 chứa thông tin về ngân sách được phân bổ cho các hoạt động quy hoạch 3C của MPO trong FFY 2024. Bảng này phản ánh các quỹ PL đô thị của FHWA và các quỹ theo Mục 5303 của FTA, mà CTPS và Hội Đồng Quy Hoạch Khu Vực Đô Thị (MAPC) dự kiến chi trong FFY 2024. Bảng này cũng phản ánh công việc mà CTPS sẽ tiến hành với tài trợ được cung cấp bởi các cơ quan giao thông khác.

 

Chương 3 đến 5 cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động quy hoạch giao thông sẽ được CTPS thực hiện trong FFY 2024. Các nghiên cứu mới được chọn tài trợ trong FFY 2024 được tóm tắt bên dưới trong Bảng ES-2 và được mô tả chi tiết hơn trong Chương 4.

 

 

Bảng ES-1
Ngân Sách Chương Trình Công Tác Quy Hoạch Thống Nhất cho FFY 2024

 

Các Nghiên Cứu và Chương Trình 3C theo Phân Loại Ngân Sách Ngân Sách CTPS FFY 2024
Đề Xuất
Các Hoạt Động Quản Lý và Hỗ Trợ Tài Nguyên $395.500
Các Yêu Cầu Xác Nhận MPO $4.575.486 
Các Phân Tích Kỹ Thuật Do MPO Tài Trợ Đang Diễn Ra $146.700
Các Nghiên Cứu Riêng Biệt Mới Do MPO Tài Trợ  $150.000
Quỹ PL Do MassDOT Chỉ Đạo* $359.326
Hỗ Trợ Trực Tiếp $175.000
Tổng Ngân Sách CTPS FFY 2024 $5.802.012 

 

Các Nghiên Cứu và Chương Trình 3C theo Phân Loại Ngân Sách MAPC Ngân Sách MAPC FFY 2024 Đề Xuất
Các Nghiên Cứu Quy Hoạch và Phân Tích Kỹ Thuật của MAPC $769.942
Các Hoạt Động Quản Lý và Hỗ Trợ Tài Nguyên của MAPC $545.000
Tổng Quỹ Đã Lên Chương Trình theo UPWP của MAPC trong FFY 2024 $1.314.942 

 

Cơ Quan Hỗ Trợ Công Tác MPO/3C Ngân Sách FFY 2024 Đề Xuất
CTPS $5.802.012
MAPC  $1.314.942 
Tổng Phụ Ngân Sách 3C $7.116.954 

 

Ngân Sách UPWP FFY 2024 $7.116.954 

 

 

Lưu ý: Ngân sách này bao gồm lương, tổng chi phí, và chi phí hỗ trợ trực tiếp.

* Các dự án ở phân loại này được tiến hành thay mặt MassDOT nhưng được tài trợ thông qua hợp đồng 3C của MPO.          

 

 

Bảng ES-2
Các Nghiên Cứu Mới Được Tài Trợ Riêng trong FFY 2024 4

 

ID Tập Hợp Dự Án ID Dự Án Nghiên Cứu hoặc Chương Trình Ngân Sách CTPS FFY 2024 Đề Xuất
M-1 14001 Phòng Thí Nghiệm và Bãi Đậu Xe Thành Phố Giai Đoạn II $45.000
A-1 14002 Chỗ Đậu Xe trong Các Làn Đường Dành Cho Xe Đạp: Các Chiến Lược Đảm Bảo An Toàn và Phòng Ngừa $20.000
R-2 14003 Các Chiến Lược Tiếp Ngoại và Gắn Kết Liên Quan Đến Môi Trường $25.000
TE-1 14004 Áp Dụng Conveyal để Tính Điểm Dự Án TIP $60.000
Tổng cho Các Nghiên Cứu Mới Riêng Biệt blank blank $150.000

 

Quy trình lập upwp và theo dõi tiến bộ nghiên cứu là gì?

Phát triển UPWP

Quy trình hàng năm để lập UPWP gồm có cả lập và đánh giá các ý tưởng cho các nghiên cứu mới, cũng như cập nhật phạm vi và giao phẩm dự kiến đối với các chương trình, hoạt động phân tích kỹ thuật đang diễn ra, các yêu cầu xác nhận, và các hoạt động hỗ trợ hành chính.

 

Ý tưởng cho các nghiên cứu, hoạt động phân tích kỹ thuật, và giao phẩm cho các chương trình đang diễn ra đến từ sự kết hợp của các nguồn sau đây:

 

 

Các ý tưởng cho các nghiên cứu mới được soạn thành Tập Hợp Các Nghiên Cứu Đề Xuất (Universe of Proposed Studies). Mỗi đề xuất được đánh giá dựa trên việc nó sẽ giúp khu vực đạt được các mục tiêu LRTP bằng cách nào. Khi chọn ra danh sách các nghiên cứu cuối cùng, Ủy Ban UPWP cũng xem xét sử dụng kết quả nghiên cứu dự kiến cho các bên liên quan của MPO; có đủ tài nguyên nhân sự để thực hiện công việc cần thiết hay khôg; và công việc cần tiến hành có được điều phối chứ không phải là dư thừa đối với công việc đang được tiến hành ở các cơ quan khác hay không.

 

MPO không ngừng tìm cách cải thiện quy trình của nó thông qua quy trình quyết định mang tính dung hòa và hợp tác. Vì lý do này, MPO tìm cách thu hút sự tham gia của các bên liên quan đa dạng trong toàn bộ quy trình phát triển UPWP.

 

Nhân viên của MPO sẽ tiếp tục tìm kiếm ý kiến công chúng để có các ý tưởng đưa vào Tập Hợp Các Nghiên Cứu Đề Xuất Mới và thu hút người tham gia thảo luận, đánh giá, và cuối cùng là ưu tiên các nghiên cứu để đưa vào UPWP. Nhân viên cũng sẽ tiếp tục theo dõi và tăng cường các kênh liên lạc của MPO, chẳng hạn như các kênh được liệt kê bên dưới:

Quy trình xem xét công khai cho UPWP là gì?

Vào cuối quy trình phát triển tài liệu, MPO bỏ phiếu để phát hành bản thảo UPWP để công chúng xem xét. Nhân viên của MPO đăng tài liệu trên website của MPO (www.bostonmpo.org) và công bố thông cáo của nó qua một danh sách gửi email gồm có những người liên hệ tại thành phố, công dân quan tâm, và các bên liên quan khác trong khu vực và qua phương tiện truyền thông xã hội. Thông báo qua email thông tin cho các bên liên quan về các cơ hội sắp tới để công chúng xem xét và tham gia vào quy trình ra quyết định của MPO. Nhân viên MPO cũng lấy ý kiến công chúng trong các sự kiện open house với các bên liên quan, và tại các sự kiện công khai được tổ chức bởi MPO hoặc các đối tác giao thông của họ (bao gồm MassDOT và MBTA). Nhân viên MPO soạn các nhận xét được đưa ra trong giai đoạn xem xét công khai này và trình cho ban điều hành MPO. Thông tin về quy trình xem xét công khai đối với UPWP Dự Thảo cho FFY 2024 được cung cấp trong Phụ Lục B.

 

Tiến độ và kết quả được theo dõi như thế nào?

MPO theo dõi tiến bộ của các chương trình và nghiên cứu được tài trợ thông qua UPWP bằng cách thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

 

 

Tổng quan về tài liệu này

 

Tài liệu UPWP này có cấu trúc như sau:

 

Phụ lục A còn trình bày những mô tả về các dự án/nghiên cứu quy hoạch giao thông ngoài MPO đang (hoặc sẽ) được tiến hành trong khu vực Boston trong FFY 2024 và được tài trợ bằng quỹ quy hoạch liên bang và/hoặc có tầm quan trọng đối với khu vực. Các dự án này có một quy trình xem xét và phê duyệt riêng nằm ngoài phạm vi của MPO. Chúng được đưa vào UPWP để cung cấp một cái nhìn toàn diện về các kế hoạch và nghiên cứu dự kiến diễn ra trong khu vực Boston và để đảm bảo rằng các nỗ lực quy hoạch của MPO được điều phối với công tác khác đang diễn ra.

 

 

 

 

Back to top